REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia i korzystania z usług pocztowych świadczonych pod nazwą Lande Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032267, na podstawie wpisu z dnia 31.07.2001 r. dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 945-19-47-953, Regon 35632678.
 2. Usługi świadczone przez Lande Sp. z o.o. polegają na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu przesyłek oraz druków bezadresowych. Usługi świadczone są z udziałem kurierów poruszających się pieszo, na rowerach, pojazdami samochodowymi.
 3. Lande Sp. z o.o. nie świadczy usług zastrzeżonych przepisami prawa pocztowego dla Poczty Polskiej ( art. 47 ustawy Prawo pocztowe). Usługi świadczone przez Lande Sp. z o.o. nie mają charakteru powszechnego, są świadczone w celach zarobkowych.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej z Operatorem.
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Operatora, na jego stronie internetowej oraz u każdego z Doręczycieli.

§ 2

DEFINICJE POJĘĆ

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • ADRES – oznaczenie adresata przesyłki lub kwoty przekazu pocztowego oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę;
 • ADRESAT – podmiot określony przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki;
 • OPERATOR- Lande Sp. Z o.o. – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej pod nazwą „Krakowska Poczta Miejska”;
 • DORĘCZENIE - wydanie przesyłki określonemu przez Nadawcę Adresatowi ( w przypadkach określonych prawem także innej osobie), a także przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
 • DORĘCZYCIEL - osoba przejmująca przesyłkę w siedzibie Nadawcy celem świadczenia usługi pocztowej oraz osoba doręczająca przesyłki w imieniu Operatora;
 • DRUK – informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo;
 • NADADNIE – polecenie doręczenia przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
 • NADAWCA – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług pocztowych;
 • PACZKA POCZTOWA – przesyłkę rejestrowaną zawierającą rzeczy, przyjętą przez Operatora w celu przemieszczenia i doręczenia;
 • PRZESYŁKA - rzecz opatrzona adresem, przyjęta przez Operatora celem jej przemieszczenia i doręczenia adresatowi;
 • PRZESYŁKA LISTOWA – przesyłkę niebędącą paczką pocztową;
 • PRZESYŁKA LOKALNA- przesyłka nadawana i doręczana w obszarze administracyjnym jednego miasta;
 • PRZESYŁKA REJESTROWANA- przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za potwierdzeniem odbioru;

§ 3

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 1. Świadczenie usług pocztowych przez Operatora odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych, której zawarcie następuje poprzez:
  • zawarcie pisemnej umowy o świadczenie usługi pocztowej / usług pocztowych;
  • nadanie przesyłki przez Nadawcę bezpośrednio u Doręczyciela celem jej przemieszczenia i doręczenia ( w przypadku Nadawców, którzy uprzednio zawarli pisemną umowę o świadczenie usług pocztowych przez Operatora)
 2. Przyjęcie przesyłki przez Doręczyciela ( przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) odbywa się w ustalonych między Operatorem a Nadawcą godzinach.
 3. Operator przyjmuje i doręcza przesyłki jedynie w granicach administracyjnych miasta Krakowa.
 4. Zlecenia na wykonanie usługi pocztowej mogą być składane drogą telefoniczną lub w siedzibie Operatora, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00- 16.00.
 5. Operator może świadczyć także inne, niewymienione w niniejszym Regulaminie usługi, na podstawie odrębnej umowy z Nadawcą.
 6. Ceny świadczonych przez Operatora usług określone zostały w "Cenniku usług Krakowskiej Poczty Miejskiej", stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Wszystkie przesyłki doręczane przez Operatora mają nadany swój indywidualny numer, umożliwiający ich weryfikację w systemie informatycznym Operatora, określenie daty ich nadania oraz doręczenia.

§ 4

NADANIE PRZESYŁKI

 1. Nadawca przekazując przesyłkę do przemieszczenia i doręczenia jej przez Operatora zobowiązany jest do należytego jej zapakowania, w sposób zapewniający zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem podczas transportu.
 2. Na opakowaniu przesyłki Nadawca zobowiązany jest umieścić, w sposób czytelny, następujące dane:
  • - imię i nazwisko/ pełną nazwę Adresata oraz
  • - dokładny adres Adresata
 3. W przypadku większej niż jedna ilości przesyłek przeznaczonych jednorazowo do doręczenia Nadawca zobowiązany jest sporządzić spis adresowy Adresatów.
  Wzór spisu adresatów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Adresatem może być wyłącznie jeden podmiot lub grupa osób zamieszkujących ten sam lokal.
  Zakazane jest nadawanie rzeczy pochodzących od różnych Nadawców i skierowanych do różnych Adresatów, jeżeli są nadane w jednej przesyłce.
 5. Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej:
  • odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;
  • żądać zmiany adresata lub miejsca doręczenia, przy czym Operator może żądać od nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane przez niego w związku z odstąpieniem przez Nadawcę od umowy o świadczenie usługi pocztowej albo realizacją zmian, o których mowa powyżej.
 6. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora, za wykonanie usługi pocztowej zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o świadczeni usług pocztowych.

§ 5

ODMOWA ZAWARCIA UMOWY/ODSTĄPIENIE

 1. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
  • zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę;
  • przesyłka zawiera gazy, płyny, rzeczy kruche, rośliny lub zwierzęta oraz wszelkie inne rzeczy wymagające szczególnego traktowania podczas przemieszczania;
  • na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych w przepisach prawa pocztowego;
  • usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub wpisem do rejestru;
  • przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Operator może ponadto:
  • odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora warunków wymaganych do zawarcia umowy;
  • odstąpić od wykonania usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.
 3. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Operatora od umowy o świadczenie usługi pocztowej z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, przyjętą przesyłkę zwraca się nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.

§ 6

DORĘCZENIE PRZESYŁKI

 1. Przesyłka może być wydana ze skutkiem doręczenia:
  • 1) Adresatowi:
   • osobiście
   • do jego oddawczej skrzynki pocztowej
   • w miejscu uzgodnionym przez Adresata z Operatorem;
  • 2) przedstawicielowi ustawowemu Adresata lub pełnomocnikowi Adresata:
   • pod Adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
   • w placówce Operatora;
  • 3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z Adresatem, jeżeli Adresat nie złożył zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej:
   • pod adresem wskazanym na przesyłce w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
   • w placówce Operatora;
  • 4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli Adresatem przesyłki jest:
   • dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
   • niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
  • 5) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
 2. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 1 lub w przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej Doręczyciel umieszcza pisemną informację o próbie doręczenia przesyłki oraz o adresie Operatora, gdzie można odebrać przesyłkę w terminie kolejnych 7 dni ( awizo). Istnieje także możliwość dokonania doręczenia przesyłki w tym terminie po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu z Adresatem.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Doręczyciel doręcza Adresatowi ponowne pisemne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu powtórnego zawiadomienia.
 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu awizacji Operator zwraca przesyłkę Nadawcy.
 5. Koszty zwrotu przesyłek, o których mowa w ust. 4 oraz koszty zwrotu przesyłek niewłaściwie zaadresowanych pokrywa Nadawca.
 6. W razie, gdy przesyłka nie może być zwrócona Nadawcy ( np. w powodu braku lub niewłaściwego adresu Nadawcy), stosuje się procedurę określoną w art. 27 ustawy Prawo pocztowe. Jeżeli przesyłka nie może zostać zwrócona Nadawcy i zostanie umieszczona jako niedoręczana w magazynie Operatora, Operator może ją zwrócić jedynie na wyraźną, pisemną prośbę Nadawcy.
 7. Powyższe uregulowania nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.

§ 7

PRAWO ZASTAWU

 1. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki jest organ władzy publicznej.
 3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez Adresata lub Nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem operator otwiera komisyjnie przesyłkę i przystępuje do sprzedaży jej zawartości:
  • niezwłocznie – w przypadku żywych zwierząt albo rzeczy niebezpiecznych lub łatwo psujących się;
  • po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Adresata lub Nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki – w pozostałych przypadkach.
 4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki, o której mowa w ust. 3, Operator przekazuje Nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem.
 5. Operatorowi przysługuje roszczenie do Nadawcy o pokrycie różnicy w przypadku, gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki.
 6. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki lub jej części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy art. 27 ust. 10 ustawy Prawo pocztowe.
 7. Przepisy ust. 1–6 nie naruszają przepisów Kodeksu celnego.

§ 8

TAJEMNICA POCZTOWA

 1. Operatora oraz inne osoby wskazane w przepisach prawa zobowiązani są do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy pocztowej.
 2. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
 3. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 9

TERMIN DORĘCZENIA, SKARGA

 1. Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w terminie deklarowanym w 3-cim dniu po odbiorze od nadawcy.
 2. Do terminu wskazanego w ust. 1 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, a także sobót i niedziel.
 3. W przypadku doręczenia przesyłki w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 Nadawcy lub Adresatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki.
 4. Skargę wnosi się nie wcześniej niż 4-go dnia od dnia nadania przesyłki i nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki.
 5. Skarga powinna zawierać:
  • imię i nazwisko albo nazwę skarżącego oraz jego adres;
  • określenie rodzaju przesyłki listowej, której dotyczy;
  • uzasadnienie skargi;
  • datę oraz podpis skarżącego.
 6. Skargę wnosi się w siedzibie Operatora (ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków) w formie pisemnej lub ustnej do protokołu sporządzonego przez uprawnionego pracownika Operatora, a także w formie elektronicznej ( na adres: lande@lande.com.pl).
 7. Operator rozpatruje skargę i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania udziela skarżącemu odpowiedzi w formie pisemnej.
 8. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4, Operator informuje Skarżącego o braku wymaganych informacji i jednocześnie wskazuje braki, wyznacza 7-dniowy termin do ich uzupełnienia, a także poucza o skutkach nieuzupełnienia braków w terminie.
 9. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu skargę pozostawia się bez rozpoznania.
 10. O pozostawieniu sprawy bez rozpoznania Operator niezwłocznie informuje Skarżącego.
 11. Skargę zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną uważa się za niewniesioną.

§ 10

NIEWYKONANIE / NIENALEŻYTE WYKONANIE USŁUGI

 1. Usługa pocztowa uważana jest za niewykonaną, jeżeli przesyłka lub jej zawartość zostaną:
  • całkowicie utracone ( przesyłkę uważa się za utraconą, gdy doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia nadania tej przesyłki) lub
  • zniszczone w winy Operatora, co zostało stwierdzone w protokole szkody.
 2. Usługa pocztowa uważana jest za nienależycie wykonaną, jeżeli przesyłka lub jej zawartość zostały uszkodzone z winy Operatora.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Adresata zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki sporządza się protokół szkody. Protokół ten sporządzany jest przez Doręczyciela i Adresata.
 4. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń ( podpis na liście potwierdzającej odbiór przesyłki) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej. Nie dotyczy to niewidocznych ubytków lub uszkodzeń.
 5. W razie stwierdzenia przez Adresata niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki należy je zgłosić Operatorowi w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie na adres Operatora lub telefonicznie ( tel.12 442 41 01, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). Sporządza się protokół szkody, który podpisują Adresat oraz pracownik Operatora przyjmujący zgłoszenie szkody.
 6. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej.
 7. Operator nie odpowiada jednak za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  • wskutek siły wyższej;
  • wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych;
  • wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.
 8. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata operatorowi nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

§ 11

ODSZKODOWANIE

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
  • 1) za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej;
  • 2) za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
  • 3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
  • 4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
  • 5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy;
  • 6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.
 2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie może być wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 3. W przypadku niewykonania usługi, Operator niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

§ 12

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
  • Nadawcy
  • Adresatowi – gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.
  • Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym zawiadamia się zgłaszającego reklamację, pouczając jednocześnie o osobach uprawnionych do jej wniesienia.
 2. Nadawca albo Adresat mogą zgłosić reklamację w siedzibie Operatora w formie pisemnej lub ustnej do protokołu sporządzonego przez uprawnionego pracownika Operatora oraz elektronicznej ( na adres: lande@lande.com.pl).
 3. Reklamację z tytułu niewykonania usługi pocztowej można zgłosić w terminie po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. W razie zgłoszenia reklamacji zostaną uruchomione przez Operatora procedury wyjaśniające.
 5. Reklamacja winna zawierać co najmniej:
  • - imię i nazwisko/ nazwę oraz adres Nadawcy i Adresata
  • - wskazanie osoby składającej reklamację
  • - rodzaj reklamowanej przesyłki
  • - uzasadnienie reklamacji
  • - wysokość żądanego odszkodowania
  • - datę i podpis wnoszącego reklamację
 6. Za reklamację uważa się także zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej niezawierające żądania wypłaty odszkodowania.
 7. Do reklamacji dotyczącej przesyłki rejestrowanej należy także dołączyć ( stosownie do okoliczności sprawy):
  • - oryginał potwierdzenia nadania przesyłki
  • - oświadczenie o zrzeczeniu się dochodzenia roszczeń przez Nadawcę ( w przypadku reklamacji składanej przez Adresata)
  • - protokół szkody
  • - oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków i uszkodzeń przesyłki z zachowaniem terminu 7 dni.
 8. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Operatora.
 9. Jeśli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów formalnych Operator wzywa wnoszącego reklamację do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, pouczając jednocześnie o rodzaju braków, terminie ich uzupełnienia oraz o skutkach uchybienia terminu.
 10. Tego okresu nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
 11. O pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania niezwłocznie zawiadamia się reklamującego.
 12. Operator zawiadamia pisemnie składającego reklamację o niemożności ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni, wskazując jednocześnie przyczyny zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 13. Termin rozpoznania reklamacji nie może przekroczyć 30 dni.

§ 13

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym, w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem UKE lub w postępowaniu przed stałym konsumenckim sądem polubownym przy Prezesie UKE roszczeń wynikających ze stosunków z Operatorem świadczącym usługi pocztowe przysługuje Nadawcy albo Adresatowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku:
  • odmowy uznania reklamacji przez Operatora albo
  • niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
 3. Roszczenia dochodzone na podstawie niniejszego Regulaminu przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Kodeks cywilny.